ฟลอร่า คอลล่า Flora Colla

ขนาดรับประทาน

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า-เย็น กล่องหนึ่งมี 15 เม็ด